Tietotekniikan tutkimussäätiön säännöt

1 §

Säätiön nimi on ”Tietotekniikan tutkimussäätiö” ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomea palvelevaa tietotekniikkaa koskevaa ja siihen liittyvää tutkimus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa, jonka tavoitteena on taloudelliset ja inhimilliset näkökohdat huomioonottava tietotekniikan mahdollisimman tehokas hyväksikäyttö.

3 §

Tarkoituksensa tukemiseksi säätiö muun muassa:

1. Tukee ja harjoittaa tietotekniikkaa koskevaa ja siihen liittyvää tutkimustoimintaa, jolloin voi myös itse omistaa tutkimukseen tarvittavia tiloja ja laitteita sekä tutkimustyön luomia menetelmiä ja etuuksia.
2. Tukee ja harjoittaa tietotekniikan tehokasta hyväksikäyttöä edistävää koulutusta ja standarditoimintaa.
3. Tukee tietotekniikkaa koskevien ja siihen liittyvien tutkimustulosten ja standardien tunnetuksi tekemistä.
4. Avustaa ja tukee säätiön piiriin kuuluvien alojen kehittämiseksi ylläpidettäviä kansainvälisiä yhteyksiä ja valistustyötä kotimaassa.

Edellä mainitun toiminnan tukemisen säätiö toteuttaa myöntämällä apurahoja, minkä lisäksi säätiö voi myöntää tunnustuspalkintoja erityisistä ansioista. Säätiö voi ottaa tutkijoita myös työsuhteeseen.

4 §

Säätiön peruspääoma, jonka Tietojenkäsittelyliitto ry on tarkoitusta varten lahjoittanut, on satatuhatta (100.000) markkaa, minkä lisäksi säätiöllä on käyttörahasto, johon säätiölle annetut lahjoitukset kirjataan, ellei 4 momentista muuta johdu.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja, jos niiden tarkoituksina on edistää säätiölle asetettuja päämääriä ja säätiön hallitus hyväksyy lahjoitukseen tai testamenttiin sisältyvät ehdot.

Apurahojen ja tunnustuspalkintojen myöntämiseen saadaan käyttää säätiön vuotuinen tuotto kokonaisuudessaan sekä käyttörahastossa olevia varoja ja sen lisäksi, tarpeen mukaan vuosittain enintään 5% peruspääomasta.

Mikäli säätiö uusina lahjoituksina tai testamenttien nojalla saa varoja, joiden antaja oikeuttaa säätiön käyttämään näitä varoja edellä mainitusta poikkeavasti, on säätiön hallituksella oikeus harkintansa mukaan menetellä mainittujen varojen suhteen lahjoittajan toivomalla tavalla.

5 §

Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

6 §

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa Tietotekniikan liitto ry:n syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

7 §

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä osallistuu asian käsittelemiseen. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8 §

Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, säätiön toiminnanjohtaja tai hallituksen erikseen nimeämä säätiön toimihenkilö, aina kaksi yhdessä.

9 §

Hallituksen jäsenille voidaan kokouksista määrätä palkkio, joka saa olla enintään valtion komiteapalkkion suuruinen.

10 §

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden tammi-helmikuussa. Vuosikokouksessa vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Niinikään päätetään talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle, määrätään kokouspalkkion suuruus ja todetaan, että Tietotekniikan liitto ry:lle valitut tilintarkastajat ja heidän varamiehensä toimivat myös säätiön tilintarkastajina ja heidän varamiehinään.

Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla KHT- tai HTM- tilintarkastajia.

11 §

Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa.

Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava huhtikuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

12 §

Oikeaksi todistetut jäljennökset tilinpäätöksestä, tilintarkastajien lausunnoista ja toimintakertomuksista sekä tarvittavat tiedot hallituksen vuosikokouksen pöytäkirjasta on toukokuun loppuun mennessä toimitettava oikeusministeriölle.

Hallituksen jäsenen tai nimenkirjoittajan vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus oikeusministeriön säätiörekisteriin.

13 §

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli 3/4 hallituksen kokouksessa annetuista
äänistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava oikeusministeriön vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

14 §

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat hallituksen päättämällä tavalla tietotekniikan tutkimuksen tukemiseen.