Tietotekniikan tutkimussäätiö on päättänyt myöntää metaversumi-teeman tutkimukseen 40 000 euroa apurahoja

Termi metaversumi (engl. Metaverse) on synnytetty kuvaamaan internetin seuraavaa vaihetta, joka koostuu jaetuista kolmiulotteisista virtuaalitiloista. Tilat voidaan kytkeä yhteiseen interaktiiviseen virtuaaliuniversumiin, joka voi sisältää esineiden internetiä, älykkäitä pintoja, sensoreita, puettavaa älyä ja päätelaitteita sekä niiden tuottamaa dataa ja informaatiota aina loppukäyttäjäkokemukseen asti. Lisäksi tarvitaan näiden laitteiden keskinäistä tiedonsiirtoa, tietoturvaa, ohjelmistoja ja älyä.

Siis kaikkea sitä mitä Suomi on systemaattisesti tehnyt viimeiset vuosikymmenet. Meillä on erinomainen mahdollisuus maana ottaa paikkamme keskeisten metaversumin rakennuspalikoiden standardoitujen ratkaisujen toteuttajana ja myös uusien liiketoimintamallien mahdollistajana.

Vuodelle 2022 Tietotekniikan tutkimussäätiö varasi 40 000 euroa apurahoja jaettaviksi uusiin metaversumi-teeman korkean riskin tutkimushankkeisiin. Säätiö haluaa näin osaltaan tukea Suomen korkean tutkimuksen ja tuotekehityksen kansainvälistä kilpailukykyä ja innovatiivisuutta sekä valmiuksia valmistautua tulevaan.

Määräaikaan mennessä säätiö sai yhdeksän erittäin korkeatasoista hakemusta. Hankkeita arvioi aihealueen alan kärkeä edustava professoriryhmä:

  • professori Tommi Mikkonen, raadin puheenjohtaja, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto
  • professori Jaakko Sauvola, Oulun yliopisto
  • professori Virpi Tuunainen, Aalto-yliopisto
  • professori Maria Paasivaara, LUT-yliopisto

Säätiö päätti myöntää seuraavat apurahat:

Dominik Siemon | 20 000 euroa

Organisaatiot ovat siirtymässä syvemmälle digitaaliseen maailmaan. Tätä taustaa vasten digitaaliset persoonat, olivatpa ne sitten robotteja, avatareja tai pelkkiä tekstipohjaisia chat-robotteja, yleistyvät yhä enemmän, ja niiden ja ihmisten välinen vuorovaikutus on yhä yleisempää ja vivahteikkaampaa. Tässä hankkeessa luodaan järjestelmällinen lähestymistapa digitaalisten ja älykkäiden persoonien suunnitteluun ja kehittämiseen, jotka edustavat yrityksiä digitaalisessa tilassa.

Hakemus ja lähestymistapa tutkittavaan aiheeseen oli erittäin innovatiivinen. Raati piti tutkimusta erittäin kunnianhimoisena mutta tutkimussuunnitelman perusteella hyvin toteutettavana.

Lisäksi hankkeen ajankohtaisuus ylitti muut vastaavat hakemukset ja oli luonnollinen valinta raadille rahoitettavaksi.

Juho Mattila | 10 000 euroa

Hanke on osana laajempaa sensoridataa hyödyntävää metaverse-konseptiamme, jossa reaalimaailman sensoridataa hyödynnetään peleissä ja vakuuttavissa järjestelmissä. Legend of Alumnus on Oulun yliopiston smart campuksen Elsys-sensoriverkon dataa hyödyntävä lisätyn todellisuuden/augmented reality (AR) peli, josta kehitimme kevättalvella 2022 prototyypin. Hankkeen aikana tätä pelikonseptia ja sen toiminnallisuuksia kehitetään eteenpäin, jotta käyttäjätestausta voidaan järjestää kampuksella.

Raati piti hanketta tekniseltä puolelta erittäin ansiokkaana insinöörityönä. Hankkeessa on myös nähtävissä selkeitä liiketoiminta- ja kaupallistamismahdollisuuksia, joiden kautta metaversumia voidaan tehokkaammin hyödyntää.

Juho-Petteri Huhtala | 10 000 euroa

Hankkeen tarkoituksena on selvittää ja kartoittaa kvantitatiivisesti kuluttajien asenteita ja käsityksiä metaversumista erityisesti Suomessa ja muualla pohjoismaissa. Hankkeessa käynnistetään aiheen pitkittäistutkimus, jossa tuotetaan uutta tietoa niin tutkijoiden kuin yhteiskunnan tarpeisiin. Kuluttamisen sekä kuluttajan näkökulmasta metaversumia on tutkittu vähän. Nykyiset väittämät ja ennusteet metaversumiin liittyvästä kuluttamisesta pohjautuvat useimmin intuitioon kuin tutkittuun tietoon.

Hankkeen uutuusarvona pidetään metaversumi-konseptin tuotteistamista ja käyttöönottamista kuluttajien näkökulmasta. Raati katsoi, että tällainen työ on välttämätöntä, jotta Suomi mahdollisimman nopeasti hyötyisi metaversumista ja myös kuluttajien ymmärrys ja tietoisuus aiheesta kasvaisi nopeasti.


Tietotekniikan tutkimussäätiön logo

Tietotekniikan tutkimussäätiö edistää ja tukee tietotekniikkaa koskevaa ja siihen liittyvää tutkimus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa. Tietotekniikan tutkimussäätiö myöntää matka- ja hankeapurahoja sekä tunnustuspalkintoja, esimerkiksi vuosittain jaettavan palkinnon parhaalle tietotekniikan tutkimusalan väitöskirjalle. Säätiöllä on merkittävä rooli kansallisen osaamisen synnyttämisessä, tutkimuksen edistämisessä sekä yhteiskunnallisesti vaikuttavien hankkeiden käynnistämisessä. Tietotekniikan tutkimussäätiön toiminta on laajentunut merkittävien lahjoitusten ja säännöllisen varainhankinnan avulla.

Tietotekniikan tutkimussäätiö perustettiin vuonna 1980 edistämään suomalaisen yhteiskunnan tietotekniikan tutkimusta korkeakouluissa, tukemaan yhteiskunnallisesti vaikuttavia hankkeita ja palkitsemaan korkeatasoisia tutkimuksia.

tietotekniikantutkimussaatio.fi


Lisätietoja

Tietotekniikan tutkimussäätiön asiamies
Janne Mustonen
janne.mustonen(at)tivia.fi
045 675 2929